Desu ALK za dezinfekciju ruku 200ml sa raspršivačem

486,00  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Kod proizvoda - SKU 52973

1. SASTAV (v/v%): Aktivna supstanca: Etanol 70% ostale supstance do 100%Dodat glicerin 3 % - (humektans) za negu kože.2. DEJSTVO: Aktivna supstanca je etanol, amfifilnog je karaktera, deluje na ciljni organizam tako što se lako vezuje za lipofilne delove ćelijske membrane, izaziva koagulaciju proteina ćelije, prodire u njenu unutrašnjost a zatim dovodi do koagulacije cele ćelije i njenog propadanja. Prednost etanola je i to što mu se ciljni organizmi, pre svega bakterije, ne mogu prilagoditi i postati otporne (rezistentne).3. NAMENA SREDSTVA: Tečni biocidni proizvod sa baktericidnim dejstvom za ličnu higijenu ljudi (dezinfekciju neoštećene kože ruku).Za opštu i profesionalnu upotrebu.4. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE: Rastvor se koristi u nerazblaženom obliku. Rastvor se u količini od 2-3ml nanosi na neoštećenu kožu ruku ručnim doziranjem ili 2 puta prskanjem iz pumpice, a potom utrljavanjem u kožu najmanje 1 minut. Ponoviti 5-10 puta dnevno. 5. ELEMENTI OBELEŽAVANJA: H225 Veoma zapaljiva tečnost i para, H319 Izaziva ozbiljnu iritaciju okaP102 Čuvati van domašaja dece.P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Oprezno isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ako su prisutna i ako je to lako uraditi. Nastaviti sa ispiranjem.P370+P378: U slučaju požara koristiti suva sredstva za gašenje.P501: Odlaganje sadržaja u skladu sa nacionalnim propisima. Opasnost!6. MERE PREDOSTROŽNOSTI - PREVENCIJA: Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.7. MERE PREDOSTROŽNOSTI ZA OSOBE KOJE RUKUJU BIOCIDNIM PROIZVODOM - REAGOVANJE: U slučaju udisanja: Ako se nakon udisanja isparenja preparata eventualno pojave tegobe, izvesti eksponiranu osobu na čist vazduh. U slučaju kontakta sa kožom: Preparat je bezbedan u kontaktu sa kožom. Isprati preparat sa kože tekućom vodom.U slučaju kontakta sa očima: Vodom ispirati oči sa otvorenim kapcima 10-15 minuta. Obavezno se obratiti se oftamologu.U slučaju gutanja: Ispati usta. Ne izazivati povraćanje. Potražiti lekarsku pomoć.8. NAČIN ČUVANJA: Čuvati u zatvorenom originalnom pakovanju, na tamnom, suvom i hladnom mestu.9. NAČIN ODLAGANJA:Odlaganje sadržaja u skladu sa nacionalnim propisima.10. OSTALI PODACIPakovanje: sprej bočice od 100ml i 200ml, boce od 500ml i 1000ml, kanister od 5lRok upotrebe: 2 godineProizvođač: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTIC A.D.Proizvodnja farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD

Način primene 2 potiska
Napomene Za zdravu kožu ruku

Aktivna materija Etanol 70%
Vrsta proizvoda Sredstva za dezinfekciju
Težina proizvoda 200 g