Pacomor Blue Pasta 150g plavi meki mamak

262,50  RSD
troškovi isporuke nisu uključeni
Kod proizvoda - SKU 52168

PACOMOR BLUE PASTA Sastav: Aktivna supstanca: Brodifakum 0,0025% CAS: 56073-10-0 Denatonijum benzoat 0,0005%. Nosači i atraktant do 100%. Formulacija : pasta. Vrsta biocidnog proizvoda: rodenticid PT14. Pažnja H373 Može da dovede do oštećenja organa (digestivnog trakta, respiratornih organa i kože) usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. P102 Čuvati van domašaja dece. P264 Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P270 Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. P301+P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara. P314 Potražiti medicinski savet/posmatranje, ako se ne osećate dobro. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/ regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima